Transhumance – Nova turistička ponuda Kosova i Crne Gore

Naziv projekta: Transhumance – Nova turistička ponuda Kosova i Crne Gore
Donator: EU – IPA CBC MNE-KOS

Vrijednost projekta: 465.411,52 EUR
Učešće donatora: 395.599,79 EUR
Period implementacije: Od 01.09.2020. – 01.09.2022.

 

Projekat je osmišljen sa ciljem da poveže veoma važno i vrijedno kulturno, poljoprivredno i prirodno nasleđe koje predstavljaju katuni i izlazak sa stokom, razvijanjem outdoor ponude na Kosovu i Crnoj Gori, trasiranjem tematske katunske staze i uključivanje katunskih farmera u pružanje turističkih usluga. Stoga, opšti cilj ovog projekta je povećanje obima, kvaliteta i vidljivosti turizma vezanog za valorizaciju kulturnog i prirodnog nasleđa i vrijednosti, dok je specifični cilj uključivanje katuna u turističku ponudu Kosova i Crne Gore. Ovi ciljevi će se postići kroz implementaciju niza aktivnosti koje su pažljivo odabrane kako bi zadovoljile potrebe ciljanog područja, u cilju razvoja razvoja turističkih usluga u katunima i turističkog proizvoda kao što je tematska staza Katunski put. Aktivnosti su grupisane oko ovih ciljeva kako bi postigli sledeće rezultate:

 

Rezultat 1: Katuni pripremljeni za pružanje turističkih usluga, aktivnosti uključuju sprovođenje detalje analize ciljane teritorije u svrhu ispunjavanja nekoliko ciljeva. Jedan će biti prikupljanje osnovnih podataka vezanih za posjete turista na ovoj teritoriji. Potom, prikupljanje informacija o prednostima i nedostacima porodica iz perspektive pružanja turističkih usluga.

 

Rezultat 2: Turistički proizvodi i usluge razvijene oko katuna – aktivnosti u okviru ovog rezultata uključuju postavljanje 15 odmorišta za turiste gdje se može poslužiti hrana, postavljanje 8 lokacija za kampovanje u blizini katuna, postavljanje barem 90 solarnih sistema u katunima, postavljanje signalizacije za tematske katunske staze, postavljanje oznaka za katune, aktivnosti u cilji izgradnje kapaciteta i treninzi vezani za turitam – gostoprimstvo, tradicionalni elementi u ponudi, odgovarajući marketing, privatnost, standardi u pogledu sigurnosti hrane i sl.

 

Rezultat 3: Kulturne, prirodne i poljoprivredne vrijednosti katuna promovisane.

 

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije je partner iz Crne Gore na ovom projektu. Inicijativa za poljoprivredni razvoj kosova (IADK) je vodeći partner i Opština Istok su partneri sa Kosova.