Pretvaranje naših sela u turističke destinacije

Naziv projekta: Pretvaranje naših sela u turističke destinacije
Donator: EU – IPA CBC MNE-KOS

Vrijednost projekta: 456.106,76 EUR
Učešće donatora: 387.690,74 EUR
Period implementacije: Od 01.02.2023 – 01. 02. 2025.

 

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije sprovodi projekat  “Pretvaranje naših sela u turističke destinacije”. Projekat se realizuje kroz prekogranIčni program Crna Gora – Kosovo, uz finansijsku podršku EU i biće implementiran u periodu od 01/02/2023 do 01/02/2025.  Opština Peć je vodeći aplikant na projektu, dok su RRA WEST i RRA BKP ko-aplikanti sa kosovske i sa crnogorske strane.

 

Opšti cilj projekta je unapređenje obima, kvaliteta i vidljivosti turizma kroz valorizaciju kulturnog i prirodnog nasljeđa i vrijednosti. Specifični cilj je podrška seoskom turizmu kroz razvijanje turističke ponude na nivou sela, odnosno razvoj turističkih proizvoda i usluga, što će doprinijeti boljem iskustvu za posjetioce, povećanju  potrošnje za usluge koje se nude u seoskom turizmu i samim tim povećanju prihoda stanovništva u ruralnim područjima.

 

Projektom su definisana tri rezultata:

 

1: Povećani kapaciteti za seoski turizam. Crna Gora bilježi značajne pomake u razvoju ruralnog turizma,  u smislu angažovanja i motivisanja seoskih domaćinstava da se uključe u ovaj sektor. RRA BKP, kao pokretač ovih aktivnosti u Crnoj Gori, će svoja  znanja i iskustva prenijeti lokalnoj akcionoj grupi (LAG) za Agro Turizam na Kosovu, kao i svim ostalim zainteresovanim stranama. I Kosovo i Crna Gora će imati koristi od materijala EuroGites-a (Crna Gora je dio ove mreže) koji će biti dostupni seoskim domaćinstvima sa obije strane granice, a posebno će biti važni EuroGites standardi kojim se obezbjeđuje pružanje usluga visokog kvaliteta. RRA BKP je u prethodnom periodu pripremila niz publikacija i vodiča na temu seoskog turizma, kako za početnike, tako i za one koji se već bave seoskim turizmon, i svi ovi materijali će biti prilagođeni za upotrebu u sektoru seoskog turizma na Kosovu što će u velikoj mjeri doprinijeti unapređenju kapaciteta seoskih domaćinstava da pružaju turističke usluge. U cilju izgradnje kapaciteta biće organizovan i set obuka za pružaoce usluga u seoskom turizmu na obije strane granice.

 

 2: Razvijena turistička ponuda u selima. Ovo je najvažniji klaster aktivnosti ovog projekta, jer obuhvata niz konkretnih aktivnosti koje će biti implemenirane. Na obije strane granice će biti odabrano 15 sela kojima će biti pružena podrška da unaprijede turističku ponudu, kroz mapiranje turističkih resursa i razvoj tematskih staza. Nedavno sprovedeno istraživanje u Crnoj Gori je između ostalog pokazalo da su posjetioci imali primjedbe na nedostatak signalizacije u selima, i prema pružaocima turističkih usluga, a takva signalizacija će biti obezbijeđena kroz ovaj projekat. Druga primjedba gostiju je da, iako su obično veoma zadovoljni uslugom u domaćinstvu koje posjete, nemaju dodatnu ponudu u selu koja bi im ispunila vrijeme. Porodicama sa djecom su potrebna igrališta i neki dodatni sadržaji, žele da imaju bicikla za iznajmljivanje i istražuju okolinu, ali nerijetko ova ponuda je prilično oskudna. Potrebno je unaprijediti usluge već postojećih domaćinstava u ruralnom turizmu, kako bi se osigurala kvalitetna usluga i pozitivno iskustvo gostiju, a domaćinstva koja su se već pokazala uspješnim,   biće model za druga domaćinstva.  Iz tog razloga, tim će odabrati domaćinstva gdje je potrebno realizovati određene intervencije za unapređenje, kao npr. uređenje dvorišta, prostora za degustaciju proizvoda, isl, a sve aktivnosti će biti realizovane u skladu sa tradicijom, običajima i slično kako se ne bi narušio ruralni ambijent.

 

3: Promovisana turistička ponuda sela. Nijedna od prethodno pomenutih aktivnosti ne bi mogla biti održiva bez odgovarajuće promocije i prezentacije ponude koja će se razviti kroz ovaj projekat. U tom smislu, duž tematskih staza za svaku tačku će biti izrađene i postavljene info table, sa informacijama koje će biti relevantne turistima. Pored info tabli, biće izrađena signalizacija, brošure, video materijali i sve te informacije će biti dostupne na sajtovima Turističke organizacije Peći i Udruženja seoskog turizma Crne Gore. Pored toga, projektni tim će sa  4 sela raditi na razvoju promotivnih događaja, nastojeći da postanu tradicionalni i dio   turističke ponude tih zajednica. Iz tog razloga, manifestacije koje će biti podržane biće ili aktivnosti na otvorenom (pecanje, planinski biciklizam, sportsko penjanje ili sl.), ili neka tradicionalna ili kulturna manifestacija vezana za ruralna područja (proslava žetve, odlazak na katune, bojenje vune isl).