Ruralni razvoj

PENTAX K20D 26-08-2010___09-29-52Kako je najveći dio regiona ruralnog karaktera, tako su i aktivnosti agencije usmjerene na ruralni razvoj. Ono čime se agencija do sada uspješno bavila je:

 

1. Regionalno brendiranje poljoprivrednih proizvoda – odabrani su najuspješniji poljoprivredni proizvođači kojima je pružena podrška u vidu dizajniranja i nabavke ambalaže za njihove proizvode, kao i uspostavljanje veza sa tržištem u Podgorici (kroz Bonella markete) i na primorju (Porto Montenegro).

 

2. Organizacija sajmova i promotivnih događaja – kako bi se domaći proizvod adekvatno promovisao na lokalnom tržištu i uspostavile bolje veze sa potencijalnim kupcima.

 

3. Seoski turizam – RRA je u stvari jedna od prvih organizacija u Crnoj Gori koja se ovim sektorom bavila. Napravljena je mreža domaćinstava koja pružaju ovu vrstu usluge, pružena im je obuka, finansijska podrška, kao i podrška u marketing i promociji.

 

4. Podrška u pripremi aplikacija – RRA aktivno radi sa poljoprivrednicima u regionu u smislu obavještavanja prilikom raspisivanja različitih konkursa na koje mogu aplicirati, pruža im podršku prilikom izrade aplikacija kao i u toku izvođenja aktivnosti.

 

5. Organska poljoprivreda – RRA je jedna od rijetkih organizacija koje aktivno promoviše organsku proizvodnju, sarađuje sa sertifikovanim organskim proizvođačima, uključuje nove poljoprivrednike u proces dobijanja sertifikata.

PUBLIKACIJE