shadow

Javni poziv dodjele solarnih sistema katunima radi pružanja turističkih usluga

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i prokletije u partnerstvu sa organizacijom IADK i opštinom Istok sprovodi projekat – Katuni – nova turistička ponuda Crne Gore i Kosova – kog finansira EU u okviru IPA programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo.

Projekat za cilj ima unapređenje kvaliteta i diverzifikaciju turističke ponude bazirane na prirodnom i kulturnom nasleđu prekograničnog područja.  Kao jedna od mjera jačanja turističke infrastrukture, predviđena je podrška katunima kroz dodjelu solarnih sistema čime bi se unaprijedili uslovi za život, poljoprivrednu proizvodnju i pružanje turističkih usluga u katunima.

Projektom će se uspostaviti katunska tematska staza koja povezuje katune u Rožajama, Beranama, Petnjici i Bijelom Polju, a katuni koji se nalaze na stazi, ili u blizini staze imaće prioritet prilikom dodjele solarnih sistema. U grupu katuna koji će se naći na stazi ili u njenoj neposrednoj blizini su katuni na široj teritoriji Peštera.

U slučaju nedovoljnog interesovanja od strane korisnika sa navedene teritorije, projektni tim zadržava pravo da solarne sisteme dodijeli i drugim katunima, koji nisu na naznačenoj teritoriji, ali su sa teritorije dozvoljenih opština prekograničnog programa Crna Gora-Kosovo.

 OPIS MJERE

Podrška se prvenstveno daje nosiocima i članovima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji izdižu u katune tokom ljetnjeg perioda, koji ispunjavaju uslove i žele da pružaju ili već pružaju usluge u oblasti turizma. Podrška može biti dodijeljena i domaćinstvima koja direkno ne mogu pružati usluge smještaja, ali ispunjavanju eliminatorne uslove. Cilj je da se kroz ovu podršku stvori mogućnost da turisti u katunima mogu prespavati, i/ili da se kod njih mogu pripremati i služiti tradicionalni obroci, i da u zavisnosti od primarne djelatnosti domaćinstva, mogu pružati i druge usluge (jahanje konja, vođenje gostiju do obližnjih turističkih atrakcija, učestvovanje u tradicionalnim seoskim aktivnostima kao što su sakupljanje bilja i šumskog voća, pravljenje sokova i džemova, košenje i sakupljanje sijena i slično).

KORISNICI

Nosioci i članovi porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, čiji je primarni izvor prihoda poljoprivreda, koji izdižu u neki od katuna u opštinama Rožaje, Berane, Petnjica i Bijelo Polje. 

OPIS PODRŠKE 

Projektom će biti obezbijeđene dvije vrste solarnih sistema za proizvodnju električne energije:

 1. Solarni sistemi manje snage  (punjenje telefona, sijalica, radio, TV) – ukupno 30 sistema
 2. Solarni sistemi veće snage (punjenje telefona, sijalica, radio, TV i frižider) – ukupno 20 sistema

Korisnici se putem prijavnog formulara opredjeljuju za vrstu solarnog sistema koji im je potreban. Projektni tim zadržava pravo da korisniku ponudi drugu vrstu sistema od onog koji je tražio, što će zavisiti od strukture pristiglih prijava.

Nabavka solarnih panela sa pratećom opremom biće odgovornost projektnog tima. Odabrani dobavljač biće odgovoran za instalaciju sistema kao i obuku korisnika za korištenje. Solarni sistemi biće mobilnog karaktera, pa će korisnici biti u mogućnosti da ih po potrebi uklanjaju i ponovo postavljaju u zavisnosti od godišnjeg doba i vremenskih uslova u skladu sa prinicipima dobrog domaćinskog upravljanja.

Međusobna prava i obaveze između donatora i korisnika biće određena ugovorom koji će obije strane potpisati prilikom primopredaje opreme.

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije zadržaće vlasništvo nad opremom na period od 5 godina tokom kojeg će pratiti da li se oprema koristi u skladu sa ugovorom. Nakon isteka ovog perioda, vlasništvo u potpunosti prelazi na korisnika. 

KRITERIJUMI ZA DODJELU PODRŠKE

Pravo učešća u pozivu imaju sva poljoprivredna gazdinstva koja ispunjavaju sledeće uslove:

Eliminatorni kriterijumi 
 • Da su spremni da pružaju turističke usluge
 • Da su spremni da pohađaju obuke na temu pružanja turističkih usluga
 • Da su prijavljeni za izdig kod nadležnih službi ili, u slučaju domaćinstava koja su na katunu zbog turističkih usluga, da su registrovana za seoski turizam
 • Da u katunu ne postoji elektro distributivna mreža
 • Da nemaju ili nisu već dobili opremu za solarno napajanje el. energijom od nekog drugog donatora. 
Kriterijumi koji će se dodatno vrednovati 
 • Blizina katuna turističkim trasama – katunskom putu koji se razvija kroz ovaj projekat, biciklističkim i planinarskim stazama.
 • Broj uslovnih grla kojim domaćinstvo raspolaže
 • Broj članova porodice
 • Broj članova porodice koji su ljeti na katunu
 • Prisustvo mladih ljudi i žena
 • Poznavanje stranih jezika
 • Raznovrsnost poljoprivredne proizvodnje
 • Vrste usluga koje bi korisnici mogli da ponude turistima
 • Prethodno iskustvo u pružanju turističkih usluga
 • Prethodna saradnja sa turističkim agencijama
 • Suveniri, pakovani proizvodi, ručna radinost
 • Postojanje prostora za smještaj turista

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČEŠĆE U POZIVU 

Svi zainteresovani obavezni su da dostave sledeća dokumenta koja ne smiju biti starija od godinu dana.

 Za domaćinstva koja izdižu na katune sa stokom: 
 • Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške
 • Dokaz o registraciji i broju grla iz Veterinarske Uprave
 • Kopija Prijave kretanja (odlaska na katun) iz Veterinarske Uprave
 • Uvjerenje o kućnoj zajednici
 • Kopija lične karte nosioca gazdinstva
Za domaćinstva koja su na katunima zbog turizma:
 • Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške
 • Uvjerenje o kućnoj zajednici
 • Kopija lične karte nosioca gazdinstva
 • Rješenje o registraciji seoskog domaćinstva za pružanje usluga u seoskom turizmu

 PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške može se preuzeti na sledećim mjestima:

 • Kancelarija Regionalne razvojne agencije u Beranama (IV crnogorske brigade 40)
 • Odjeljenjen za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Petnjica, Služba za izradu razvojnih projekata opštine Rožaje, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje.
 • Web sajt: bjelasica-komovi.me

Popunjen obrazac zajedno sa pratećom dokumentacijom predaje se kancelarijama gore navedenih organizacija.

Trajanje Javnog poziva je 21 dan od dana objavljivanja Javnog poziva (od 09.06.2021. do 30.06.2021. u 14:00), dok će se obrada i odobravanje primljenih zahtjeva vršiti nakon završetka navedenog roka.

NEPOTPUNA I NEBLAGOVREMENO PODNIJETA DOKUMENTACIJA SE NEĆE RAZMATRATI

 

PREUZMITE POTREBNU DOKUMENTACIJU

 

JAVNI POZIV – PRAVILA PRIJAVNI OBRAZAC ZA SOLARNE PANELE UPITNIK

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti prikazana javno. Неопходна поља су означена *