shadow

ZAVRŠENO: Javni poziv za dodjelu podrške seoskim domaćinstvima iz Lipova (Kolašin), Bistrice (Bijelo Polje) i Lubnica (Berane) za razvoj seoskog turizma

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu podrške seoskim domaćinstvima iz Lipova (Kolašin), Bistrice (Bijelo Polje) i Lubnica (Berane) za razvoj seoskog turizma.
Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije sprovodi projekat pod nazivom „Cjelogodišnji turizam u planinskim destinacijama BiH i Crne Gore“ koji finansira EU u okviru IPA programa prekogranične saradnje BiH i Crne Gore. Tokom realizacije projekta napravljene su nove pješačke i biciklističke staze, uređeni su tereni za slobodno penjanje, postaviće se igrališta za djecu a planirana je i podrška za 6 domaćinstava koja ispunjavaju uslove za pružanje usluga u oblasti seoskog turizma.

Kako je razvoj seoskog turizma jedan od strateških pravaca za ravoj turizma na sjeveru, odabrana su 3 sela koja ispunjavaju uslove u smislu blizine atraktivnim turističkim destinacijama, novim turističkim proizvodima ali i po interesovanju lokalnog stanovništva koje se pretežno bavi poljoprivredom da se angažuju i u sektoru sesokog turizma i samim tim stvore mogućnost za sticanje dodatnih prihoda i diversifikaciju prihoda koji prevashodno dolaze iz poljoprivredne djelatnosti. Ta tri sela su Lipovo u opštini Kolašin, Bistrica u opštini Bijelo Polje i Lubnice u opštini Berane.

OPIS MJERE
Podrška se daje nosiocima i članovima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u ruralnim sredinama koji ispunjavaju uslove i žele da pružaju usluge u oblasti seoskog turizma. Cilj je da se kroz ovu podršku stvori mogućnost da turisti u seoskim domaćinstvima mogu prespavati, da se kod njih mogu pripremati i služiti tradicionalni obroci, a da u zavisnosti od primarne djelatnosti domaćinstva, mogu pružati i druge usluge (jahanje konja, vođenje gostiju do obližnjih turističkih atrakcija, učestvovanje u tradicionalnim seoskim aktivnostima kao što su pečenje rakije, pravljenje sokova i džemova, košenje i sakupljanje sijena i slično).

KORISNICI
Nosioci ili članovi porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji su žive u selima Lipovo, Bistrica ili Lubnice, čiji je primarni izvor prihoda poljoprivreda i koji žive u tradicionalno napravljenim ili opremljenim kućama.

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE
Adaptacija već postojećih objekata na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu u svrhu pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima
Nabavka potrebne opreme ili inventara za pružanje ugostiteljskih ili turističkih usluga na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu.

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI
Poljoprivreda je primarni izvor prihoda za domaćinstvo,
Domaćinstvo živi u tradicionalno napravljenoj ili opremljenoj kući,
Domaćinstvo ima diversifikovanu poljoprivrednu proizvodnju i potencijal za dodatne turističke usluge.
Domaćinstvo je spremno da uloži svoj rad ili sredstva za unapređenje svoje turističke ponude.
Domaćinstvo je saglasno da pohađa obuke vezane za seoski turizam.
Domaćinstvo je saglasno da u dogovoru sa ostalim odabranim domaćinstvima razrađuje strategije i mehanizme koji će doprinijeti unapređenju poslovanja.

VISINA PODRŠKE
Maksimalni iznos podrške za svako pojedinačno domaćinstvo iznosi 2000 eura (bez PDVa jer su sredstva EU oslobođena plaćanja PDVa). Značajno je napomenuti da domaćinstva neće sama raspolagati novcem već će nabavke obaviti Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije.

PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE
Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške za razvoj sesokog turizma se može preuzeti sa sajta agencije bjelasica-komovi.me ili u prostorijama Turističkih organizacija Kolašin, Bijelo Polje i Berane.

Popunjen obrazac se predaje Regionalnoj razvojnoj agenciji u kancelarijama u Beranama (IV crnogorske brigade 26) ili Kolašinu (Trg Borca br. 2, zgrada Centra za kulturu), ili lokalnim turističkim organizacijama Kolašin, Bijelo Polje i Berane.

Trajanje Javnog poziva je 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama (od 10. marta do 20. marta 2014. Godine u 16:00), dok će se obrada, posjeta domaćinstvima i odobravanje primljenih zahtjeva vršiti nakon završetka Javnog poziva.

PROCEDURA REALIZACIJE
Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije će formirati Komisiju za dodjelu podrške koja će razmatrati svaku aplikaciju i po gore navedenim kriterijumima bodovati i rangirati sve prijave. Sa aplikantima čije su prijave odobrene će biti potpisani ugovori koji će precizirati obaveze i prava aplikanata i davaoca grantova. Po potpisivanju ugovora, Regionalna razvojna agencija će sa aplikantima napraviti detaljne specifikacije potrebnog materijala, opreme ili radova, i raspisati tender za nabavku istog. Sa odabranim izvođačima ili snadbjevačima će biti potpisani ugovori, i odmah će se krenuti u realizaciju svih aktivnosti. Krajnji rok za realizaciju svih dogovorenih radova i nabavki je 15. jun 2014. godine.

NEPOTPUNA I NEBLAGOVREMENO PODNIJETA DOKUMENTACIJA SE NEĆE RAZMATRATI

PREUZMITE:

JAVNI POZIV

APLIKACIONA FORMA

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti prikazana javno. Неопходна поља су означена *