Ruralni turizam duž staze Via Dinarica

Naziv projekta: Ruralni turizam duž staze Via Dinarica
Donator: EU – Savjet za regionalnu saradnju

Vrijednost projekta: 54.725,00 EUR
Učešće donatora: 49.225,00 EUR
Period implementacije: oktobar 2019. – novembar 2020.

 

Opšti cilj ove akcije je Via Dinarica kao regionalni avanturistički i kulturni koridor, dok je specifični cilj poboljšanje ponude u seoskom turizmu kao i vidljivost duž Via Dinarica koridora. Osmišljenim aktivnostima se planira pomoći najmanje 50 domaćinstava u seoskom turizmu, u smislu poboljšanja kvaliteta njiihovih usluga kroz podizanje standarda, kao i kroz unapređenja unutrašnjeg uređenja ovih domaćinstava i poboljšanje vidljivosti ovih pružalaca usluga. Ove aktivnosti će doprinijeti poboljšanju ponude na Via Dinarica rutam i omogućiti putnicima da se upoznaju sa lokalnm kulturom koja je najbolje očuvana u ruralnim zajednicama. Sa druge strane, lokalno stanovništvo će imati priliku da učestvuju u turističkim aktivnostima i ostvare prihode kroz ove aktivnosti, što je od velikog značaja za seosko stanovništvo u Crnoj Gori koje je inače ekonomski marginalizovano.

 

Aktivnosti ovog projekta su skoncentrisane oko dva rezultata:

 

Rezultat 1: Kvalitet seoskog turizma poboljšan. Aktivnosti koje će doprinijeti ostvarivanju ovog rezultata su vezane za rad sa 50 domaćinstava koja pružaju usluge u seoskom turizmu, kako bi se upoznali sa njihovim domaćinstvima i potom osmislili aktivnosti za izgradnju kapaciteta za poboljšanje standarda i na neki način ujednačili kvalitet ponude između različitih domaćinstava. EuroGites standardi će biti primjenjivani. EuroGites je mreža udruženja ruralnog turizma sa prostora Evrope koji su se udružili kako bi poboljšali ponudu u ruralnom turizmu. Crnogorsko udruženje je nedavno postalo član ove federacije. Štaviše, tradicionalne rukotvorine i dekoracije će biti korištene kako bi se poboljšalo unutrašnje uređenje u seoskim domaćinstvima, koja obično nijesu adekvatno dekorisana i ne oslikavaju lokalnu tradiciju.

Rezultat 2: Poboljšana vidljivost seoskog turizma. Veoma često seoska domaćinstva koja pružaju turističke usluge nijesu upoznata sa mogućnostima koja su im dostupna kako bi povećali vidljivost svojih usluga. Veoma ćesto nedostaje odgovarajuće signalizacije, nemaju označene lokacije svojih domaćinstava na mapama, nemaju nikakvog promotivnog materijala. Kako bi ovo poboljšali, odgovarajuće oznake će biti postavljene kako bi posjetioci mogli vidjeti gdje se pružaju usluge tradicionalnih jela, tipičnih proizvoda, smještaja ili kampovanja. Internet portal udruženja će biti dopunjen novim informacijama, svaka porodica će biti predstavljena odgovarajućim fotografijama i informacijama kao što su opis usluga, outdoor ponuda u blizini, prirodne atrakcije i sl. Sav ovaj materijal će biti iskorišten za pripremu promotivnih flajera koji će biti dostupni u turističkim info centrima, koji će pružiti odgovarajuće informacije gostima gdje mogu dobiti usluge koje žele.