Seoski turizam za ekonomski razvoj prekogranične oblasti

solarni-paneliNaziv projekta: Seoski turizam za ekonomski razvoj prekogranične oblasti
Donator: EU – IPA CBC MNE-KOS
Vrijednost projekta: 258.000 eura
Doprinos donatora: 217.000,00 eura
Period Implementacije: 15.01.2016 do 15.07.2017

 

Opšti cilj projekta je ekonomski razvoj programske oblasti kroz saradnju i zajedničke inicijative, a specifični cilj je promocija ekonomskog razvoja kroz ekonomsku, održivu valorizaciju turističkih, šumskih i poljoprivrednih potencijala. Rezultati koji se žele postići ovim projektom su:

 

  1. Unapređenje infrastrukture neophodne za bavljenjem turzmom u katunima – trasiranje i signalizacija za tematsku stazu Katunski put, dodjela solarnih Sistema za 49 domaćinstava, izgradnja odmorišta i kampova u 5 katuna na trasi staze.
  2. Povećani kapaciteti ruralnog stanovništva za pružanje turističkih usluge – obuke za seoska domaćinstva, studijsko putovanje.
  3. Promocija jedinstvenih vrijedosti katuna kao motora za razvoj poljoprivrede i turizma – izrada promotivnih brošura, izrada bliborda i info tabli, izrada promotivnog video materijala, izrada portal, promotivni obilazak trase sa turističkim agenicijama.

Štampani materijal: Katunski put, Mapa Biodiverziteta

Websajt: www.katunroads.me

Video: Čudesni svijet katuna

 

FOTOGRAFIJE IZ PROJEKTA